من

مطمئنا همه ی ما بلدیم یک دل سیر از خودمان بگوییم؛از دسته گل هایی که طی عمرمان آب داده ایم،اینجا همان جاییست که میتوان قشنگ دروغ گفت و از هیچ چیزی هراسی برای رسوایی نداشت...!

اما میخواهم بزرگ شوم!میخواهم به این اصل برسم 

مشکلات از دروغ ها؛

و دروغ ها از مشکلات متشکل اند!

*

دستتان باز ست برای قضاوت

روزی تمامی این نوشته ها چندین برابر جذاب میشن،با خودتون میگید که چرا؟

به خاطر پیر شدن و گذر زمان.