6_9

منخیلیگلهمندوغصهداروتنهاوخستهم.


برچسب ها : تنهایی
tahi :D
موضوع : توییت ~/