5_8

نوشتن راجبش هیچ جذابیتی برام به همراه نداره!تمامش اندوه و حماقت و خشمِ

این غم گنده ای که دیروز تو دلم بود چشمام رو سخت اشکی کرد

کاش همه چی حل شه،واشنا!واشنا!واشنا من بهت ایمان دارم و این ایمان دلیلش هرچیزی که باشه من نیاز دارم به بودنت.

برچسب ها : باب‌ کتاب
tahi :D