5_6

اون لحظه که پاپ کورن تعارف کرد به خانواده یِ صندلیِ کناری و زنِ بعدِ کلی تعارف بهش گفت شما پفک میخورین؟گفت نه ممنون

مَرده بهش گفت: ببینین حاج خانوم میخورن؟

برگشت پرسید:پفک میخوری؟گفتم نه ممنون.

بعد یه مکث کوتاه گفت "حاج خانوم" پفک میخوری و خندید.

برچسب ها : سینما پاپ کورن
tahi :D
موضوع : توییت ~/