0_0

هرگز نباید سعی در تکرار لحظات داشت،باید آنهارا همانگونه که یکبار اتفاق افتاده اند تنها به خاطر آورد.

*

آنطور که دوست داشتم تمام نشد!

دوست داشتم ماری برگردد یا اتفاق بهتری برای هانس بیوفتد.

از کتاب هایی بود که شاید پاراگراف به پاراگرافش را دوست داشتم.

برچسب ها : Ansichten eines Clowns Heinrich Böll Heinrich Theodor Böll عقاید یک دلقک هانریش بل
tahi :D